images (10)

Pravidelné i výchozí revize elektroinstalicí i spotřebičů

Provedeme pravidelné i vstupní revize ve Vaší firmě.

Naše revizní činnosti Vám dají dokonalý přehled o stavu elektroinstalací a spotřebičů.

 

Povinnost pro právnické a podnikající fyzické osoby provádět pravidelné revize elektrospotřebičů  vyplývá jednak z obecné povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, kterou stanovuje ve své páté části zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a jednak ze zákona č.  309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, konkrétně v § 4 odst. 1 písm. c. Jakých zařízení se výše uvedená povinnost týká, uvádí vyhláška č.  73/2010 Sb. o vyhrazených elektrických technických zařízeních ve svém §2.

 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v  §30-33 potom určuje sankce při nesplnění požadavků na prováděné revize a kontroly. Samotný postup revize, či zkoušky určuje norma ČSN 33 1600 ed.2. Povinnost provádění revizí se týká například varné konvice, pohyblivého přívodu, zdroje pro laptop, prodlužovacího přívodu, tiskárny, monitoru, počítače, vrtačky, stolního světla do zásuvky, brusky, nabíječky pro aku nářadí, míchadla, apod.

 

Používáme speciální měřící techniky:

  • CA 6116/firmware – tester a revizní činnost elektrických instalací
  • PU 294 Delta – revize elektrických spotřebičů a nářadí

 

V případě Vašeho zájmu nabízíme poradenskou činnost v této problematice, vytvoření databáze spotřebičů společnosti a jejich označení (např. čárovým kódem) a samotné provádění revize včetně vyhotovení revizních dokladů. Pokud nalezneme nějaký problém, ať už v samotných instalacích, nebo u spotřebičů, tak Vás seznámíme s problémem a navrhneme řešení na jeho nápravu.

 

 

Mám zájem o tuto službu